اداره تدارکات بانک ملت – طبقه هشتم اداره ساختمان بانک ملت – تهران –  طالقانی – حافظ
کارفرما : بانک ملت
طراحی و نظارت بر اجر
طرح برگزیده شعبات مهان بانک ملت

 

توضیحات بیشتر

زیربنا 400 مترمربع، بهره برداری شهریور ماه سال1393