شعبه سعدی شمالی (شعبه مهان) – تهران
کارفرما : بانک ملت
طراحی و نظارت بر اجرا
طرح برگزیده شعبات مهان بانک ملت
زیربنا 1200 مترمربع، بهره برداری تیرماه سال1393

توضیحات بیشتر

شعبه سعدی شمالی از شعبات مهان بانک ملت می باشد که در سال 1392 توسط شرکت معماران الف طراحی شده و نظارت بر اجرای آن نیز بر عهده این شرکت بوده است.