شعبه نجات اللهی (شعبه مهان) – تهران
کارفرما : بانک ملت
طراحی و نظارت بر اجرا
طرح برگزیده شعبات مهان بانک ملت
زیربنا 1200 مترمربع، بهره برداری تیرماه سال1393