شعبه گلپایگان – اصفهان
کارفرما : بانک ملت
طراحی نمای خارجی