طراحی معماری مسکونی

پروژه نوسازی

توضیحات بیشتر

کارفرما : آقای مهندس صداقت
طراحی و نظارت بر اجرا
زیربنا 350 مترمربع، درحال ساخت