ساختمان اداری :

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری  بانک ملت

محل پروژه: خیابان زعفرانیه

Client

ساختمان اداری :

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری  بانک ملت

محل پروژه: خیابان زعفرانیه

Our Task

Skills Involved