ساختمان اداری- آصف

کارفرما:شرکت سرمایه گذاری بانک ملت

طراحی وبهره برداری اسفند 92