نمای مسکونی-تجاری در ساوه
کارفرما :آقای مرادی
طراحی