اداره ساختمان بانک ملت – تهران

کارفرما : بانک ملت
طراحی
بهره برداری آبان ماه سال1394