شعبه هفدهم شهریور – سمنان
کارفرما : بانک ملت
طراحی و نظارت بر اجرا
1394-1393