بانکداری شرکتی  – تهران
کارفرما : بانک ملت
طراحی و نظارت بر اجرا