میزهای اداری طراحی شده در معماران الف شامل انواع میزهای مدیریتی ,میزهای کارشناسی ,میزهای کارمندی وکنفرانس همه بر مبنای اصول ارگونومی و روانشناسی رنگها و زیبا سازی محیط کار با توجه به حفظ کارایی و راحتی کاربر طراحی و بااستفاده از محصولات سلولزی نظیر MDF و نئوپان و همچنین با بکار گیری ماشین الات و CNCهای دقیق تهیه می گردند.